Kallelse till årsmöte för Svenska Vägtekniska Föreningen 2024


Styrelsen har den stora glädjen att kalla till föreningens tredje årsmöte den 13 mars klockan 15:00. Årsmötet kommer att genomföras digitalt via Teams, länk till mötet hittas i kallelsen.


Årsmötet beräknas ta cirka 60 minuter. Kallelsen kommer att uppdateras med årsredovisning, revisorernas berättelse, protokoll från valberedningens arbete och eventuella motioner i god tid innan mötet.

Motioner ska skickas till info@svtf.net senast 25/2.


Under årsmötet kommer vi att diskutera inriktning på det planerade arbetet med kravställning/certifiering av olika nivåer på vägteknisk kompetens. Tanken är att tillsätta en arbetsgrupp som hanterar detta under 2024 med målet att ha det utformat och klart till årsmötet 2025.Förslag till dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av dagordning

§3 Fastställande av röstlängd

§4 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

§5 Val av ordförande vid stämman

§6 Val av protokollförare

§7 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet

§8 Årsberättelse jämte resultat- och balansräkning för senaste verksamhetsåret

§9 Revisorernas berättelse

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt disponering av resultat

§11 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

§12 Val av styrelse

Val av ordförande på en period av två år

Val av kassör på en period av två år

Val av ordinarie styrelseledamot på en period av två år

§13 Val av övriga poster och funktionärer

Val av två revisorer på en period av ett år

Val av ordförande och ledamot i valberedningen

§14 Behandling av motioner och propositioner

§15 Fastställande av medlemsavgifter

§16 Redovisning av verksamhetsplan samt ekonomisk plan för det kommande verksamhetsåret

§17 Fastställande av firmatecknare

§18 Övriga frågor

§19 Mötets avslutande